Apendice D - Constituția Statelor Unite

Apendice D - Constituția Statelor Unite

Noi, poporul Statelor Unite, pentru a crea o uniune cât mai perfectă, pentru a fundamenta ce este drept, pentru a asigura liniştea internă, pentru a furniza mijloace de apărare în comun, pentru a promova bunăstarea generală, şi pentru a garanta beneficiile libertăţii pentru noi şi pentru posteritatea noastră, punem bazele şi stabilim această Constituţie pentru Statele Unite ale Americii.

ARTICOLUL I

SECŢIUNEA 1. Toate puterile legislative garantate prin acest act, vor fi legale în cadrul Congresului Statelor Unite, care va fi alcătuit din Senat şi Camera Reprezentanţilor.

SECŢIUNEA 2. Camera Reprezentanţilor va fi compusă din membri aleşi la fiecare doi ani de populaţia multiplelor State, iar membrii comitetului electoral din fiecare Stat vor avea calificările indispensabile pentru electorii din foarte numeroasele ramuri ale legislaturii Statului.

Nicio persoană nu poate fi reprezentant dacă este sub vârsta de douăzeci şi cinci de ani, şi dacă nu a fost cel puţin şapte ani cetăţean al Statelor Unite, şi dacă, atunci când este ales, nu este locuitor al acelui Stat în care urmează să fie ales.

Reprezentanţii la fel ca taxele directe vor fi proporţionate în multiplele State ce vor fi incluse în această Uniune, potrivit cu numărul populaţiei lor, care va fi determinat prin adăugarea la întregul număr de persoane libere, inclusiv persoanele legate de serviciu pe un termen de ani, şi exclusiv indienii care nu vor fi impozitaţi, trei cincimi din toate celelalte persoane. Actuala enumerare se va face în trei ani după prima întrunire a Congresului Statelor Unite, şi în fiecare ulteriorii termeni de zece ani, în felul în care va prevedea legea. Numărul reprezentanţilor nu va fi mai mare de unul la treizeci de mii, dar fiecare Stat va avea cel puţin un reprezentant; iar până când se va face enumerarea, Statul New Hampshire va fi împuternicit să aleagă trei; Massachusetts, opt; Rhode Island şi Providence Plantation, unul; Connecticut, cinci; New York, şase; New Jersey, patru; Pennsylvania, opt; Delaware, unul; Maryland, şase; Virginia, zece; North Carolina, cinci; South Carolina, cinci; iar Georgia, trei.

Când reprezentarea va lipsi din partea anumitor State, autoritatea executivă a acelui Stat va emite o hotărâre judecătorească în dreptul alegerilor pentru a suplini această lipsă.

Camera Reprezentanţilor va alege Vorbitorul lor şi pe ceilalţi membrii ai comitetului lor, şi va avea singura putere de acuzare.

SECŢIUNEA 3. Senatul Statelor Unite va fi compus din doi senatori din fiecare Stat, aleşi de legislativul acelui Stat pentru şase ani; şi fiecare senator va avea un vot.

Imediat după ce ei se vor întruni în urma primei alegeri, se vor divide în număr egal în trei clase. Scaunul senatorilor din prima clasă va rămâne vacant la expirarea celui de al doilea an; al celor din a doua clasă, la expirarea celui de-al patrulea an; iar al celor din clasa a treia, la expirarea celui de al şaselea an, aşa încât a treia parte din Senat vor fi aleşi în fiecare al doilea an. Iar dacă vor apărea locuri vacante datorate demisiei, sau din alte motive, în timpul pauzei legislativului unui Stat, executivul acestuia poate face numiri temporare până la următoarea întrunire a legislativului, care va hotărî atunci pentru ocuparea acelor locuri vacante.

Nicio persoană nu poate fi senator dacă nu a atins vârsta de treizeci de ani, şi dacă nu a fost cel puţin nouă ani cetăţean al Statelor Unite, şi dacă, atunci când este ales, nu este locuitor al Statului pentru care va fi ales.

Vice Preşedintele Statelor Unite va fi preşedinte al Senatului, dar  nu va avea niciun vot, decât în cazul în care voturile sunt egal divizate.

Senatul îşi va alege membrii comitetului, şi de asemenea un preşedinte pro tempore, în absenţa Vice Preşedintelui, sau când acesta va exercita funcţia de Preşedinte al Statelor Unite.

Senatul va avea singura putere de a cerceta toate acuzările. Când se va întruni pentru acest scop, senatorii vor fi sub jurământ sau declaraţie solemnă. Când Preşedintele Statelor Unite va fi cercetat, va prezida Judecătorul Suprem. Şi nicio persoană nu va fi declarată vinovată fără acordul a două treimi din membrii prezenţi.

Judecata în caz de acuzare nu se extinde la măsuri mai mari decât îndepărtarea din funcţie, şi descalificarea de a deţine şi a se bucura de orice funcţie de onoare, încredere sau profit în Statele Unite; dar partea declarată vinovată, cu toate acestea, va fi expusă şi supusă la inculpare, cercetare, judecată şi pedeapsă, potrivit legii.

SECŢIUNEA 4. Timpurile, locurile şi modurile de desfăşurare a alegerilor pentru senatori şi reprezentanţi vor fi prescrise în fiecare Stat de legislativul acestuia; dar Congresul poate oricând, prin lege, să facă sau să schimbe astfel de regulări, cu excepţia locurilor pentru alegerile senatorilor.

Congresul se va întruni cel puţin odată în fiecare an, iar astfel de întruniri vor avea loc în prima zi de luni din decembrie, cu excepţia cazului în care, prin lege, vor fixa o zi diferită.

SECŢIUNEA 5. Fiecare cameră va fi judecătorul alegerilor, dărilor de seamă şi premiselor membrilor ei, iar o majoritate din fiecare va constitui numărul de membri legal constituiţi pentru a putea decide; dar dacă participarea unui număr mai mic de membri va duce la suspendarea şedinţei zi după zi, camera va fi autorizată să oblige la participare membri absenţi, în aşa manieră şi sub astfel de penalităţi după cum va prevedea fiecare cameră.

Fiecare cameră va determina regulile procedurilor sale, poate pedepsi membri ei pentru comportare dezordonată, şi, cu acordul a două treimi poate exclude un membru.

Fiecare cameră va ţine un jurnal al lucrărilor sale, şi din timp în timp le va publica, cu excepţia acelor părţi care după judecata lor solicită păstrarea în secret; iar voturile de da sau nu ale membrilor fiecărei camere în dreptul oricărei chestiuni, vor fi, la dorinţa exprimată de o cincime din cei prezenţi, trecute în jurnal.

Nicio cameră, în timpul sesiunii Congresului, fără consimţământul celeilalte nu îşi va suspenda şedinţa pentru mai mult de trei zile, nici nu se va întruni în alt loc decât acela care este destinat celor două camere.

SECŢIUNEA 6. Senatorii şi reprezentanţii vor primi o compensaţie pentru serviciile lor, certificată de lege, şi plătită din trezoreria Statelor Unite. În toate cazurile, cu excepţia trădării, crimei şi periclitării păcii, nu vor putea fi arestaţi în timpul participării la sesiunea camerei lor respective, nici în timp ce se îndreaptă spre, sau se întorc de acolo; iar pentru orice discurs sau dezbatere din fiecare cameră, nu vor fi chestionaţi în alt loc.

Niciun senator sau reprezentant, pe perioada de timp pentru care a fost ales, nu va fi numit într-o altă funcţie civilă aflată sub autoritatea Statelor Unite, care va fi fost înfiinţată, sau ale cărei retribuţii au sporit în decursul acestui timp; şi nicio persoană care va fi un funcţionar al Statele Unite nu va fi membru al niciuneia dintre camere atât timp cât va rămâne în acea funcţie.

SECŢIUNEA 6. Toate proiectele de lege pentru ridicarea venitului vor trebui să pornească din Camera reprezentanţilor; dar Senatul poate propune sau contribui cu amendamente, la fel ca în cazul altor proiecte de lege.

Orice proiect de lege care a trecut de Camera reprezentanţilor şi de Senat, înainte de a deveni lege, va fi prezentată Preşedintelui Statelor Unite; dacă el o aprobă, o va semna; dar dacă nu o aprobă, o va returna, împreună cu obiecţiile sale, acelei camere din care a pornit, care va înscrie obiecţiile pe larg în jurnalul său, şi va proceda la reconsiderarea ei. Dacă după o astfel de reconsiderare două treimi din camera aceea va fi de acord să treacă proiectul, va fi trimis, împreună cu obiecţiile, celeilalte camere, unde va fi în acelaşi fel reconsiderată; dacă va fi aprobată de două treimi din acea cameră, va deveni lege. Dar în orice astfel de caz, voturile ambelor camere vor fi determinate cu da şi nu, iar numele persoanelor care votează pentru sau împotriva proiectului de lege vor fi înscrise în jurnalul fiecărei camere. Dacă un proiect de lege nu va fi returnat de preşedinte în termen de zece zile (duminica fiind exceptată) după ce i s-a înmânat, acesta va deveni lege la fel ca în situaţia în care ar fi semnat-o, în afara cazului în care Congresul a împiedicat returnarea prin suspendarea şedinţelor sale; în acest caz, nu va deveni lege.

Orice ordin, rezoluţie, sau vot la care concursul Senatului şi al Camerei Reprezentanţilor poate fi necesar (cu excepţia unei chestiuni de suspendare) va fi prezentat Preşedintelui Statelor Unite; şi înainte ca acesta să intre în vigoare, va fi aprobat de acesta, sau, fiind dezaprobat, va putea trece din nou cu acordul a două treimi din Senat sau Camera Reprezentanţilor, conform cu regulile şi limitările prescrise în cazul proiectelor de lege.

SECŢIUNEA 8. Congresul va avea putere:

Să stabilească şi să colecteze taxe, taxe vamale, impozite, şi accize, să plătească datorii şi să furnizeze cele necesare pentru apărarea comună şi bunăstarea generală a Statelor Unite; dar toate datoriile, impozitele, şi accizele vor fi uniforme pe tot teritoriul Statelor Unite;

Să împrumute bani pe creditul Statelor Unite;

Să reglementeze comerţul cu naţiunile străine, şi între diferitele State, precum şi cu triburile indiene;

Să stabilească o regulă uniformă de naturalizare, şi legi uniforme asupra subiectului falimentului pe tot teritoriul Statelor Unite;

Să emită monede, să reglementeze valoarea acestora, şi a monedelor străine, şi să fixeze unităţile standard de greutate şi măsură;

Să ia măsuri de pedepsire pentru falsificarea garanţiilor şi monedelor curente ale Statelor Unite;

Să înfiinţeze oficii poştale şi rute poştale;

Să promoveze progresul ştiinţei şi artelor folositoare, prin garantarea dreptului exclusiv autorilor şi inventatorilor la scrierile şi descoperirile lor respective, pe perioade de timp limitate;

Să constituie tribunale inferioare Curţii supreme;

Să definească şi să pedepsească pirateria şi crimele comise pe mările de sus, precum şi încălcările legii naţiunilor;

Să declare război, să aprobe scrisori de represalii, şi să facă reguli referitor la capturi pe apă sau terestre;

Să formeze şi să susţină armate, dar nicio alocare de bani în acest uz să nu fie acordată pe un termen mai lung de doi ani;

Să furnizeze şi să menţină o flotă militară;

Să stabilească reguli pentru guvernarea şi reglementarea forţelor navale şi terestre;

Să ia măsuri pentru constituirea de miliţii care să execute legile Uniunii, să suprime insurecţiile, şi să respingă invaziile;

Să ia măsuri pentru organizarea, înarmarea şi disciplinarea miliţiilor, şi pentru guvernarea acelei părţi din ele care pot fi angajate în serviciul Statelor Unite, rezervând Statelor respective dreptul de a numi ofiţeri, precum şi autoritatea de a instrui miliţia potrivit cu disciplina prescrisă de Congres;

Să exercite legislaţia exclusivă în toate cazurile peste un district (nu mai mare de zece mile pătrate) care, prin cesionare din partea Statelor particulare, şi prin acceptare din partea Congresului, devine sediul guvernului Statelor Unite, şi să exercite o autoritate asemănătoare în toate locurile cumpărate cu consimţământul legislativului Statului în care acestea se află, pentru ridicarea de forturi, magazii, arsenale, docuri, şi alte clădiri necesare; şi

Să facă orice lege va fi necesară şi potrivită pentru a aduce la îndeplinire puterile menţionate mai sus, şi orice altă putere legală prin această Constituţie în guvernul Statelor Unite, sau în orice departament oficial din cadrul acestuia.

SECŢIUNEA 9. Migrarea sau importarea de astfel de persoane pe care Statele existente le socotesc admisibile, nu va fi interzisă de Congres înainte de anul o mie opt sute opt, dar în cazul unei asemenea importări va fi percepută o taxă sau taxă vamală, nu mai mare de zece dolari pentru fiecare persoană.

Privilegiul deciziei judecătoreşti de habeas corpusnu va fi suspendat, decât dacă o va cere siguranţa publică în situaţii de rebeliune sau invazie.

Niciun proiect de lege pentru privarea de drepturi civile şi de proprietate sau de lege ex post facto, nu va fi aprobat.

Niciun impozit pe cap de locuitor sau vreo altă taxă directă nu va fi stabilită, decât proporţional cu recensământul sau enumeraţia stabilită mai înainte în acest document să se facă.

Nu se va pune nicio taxă sau taxă vamală pe articolele exportate din vreunul dintre State.

Nu se va acorda nicio preferinţă în ce priveşte reglementarea comerţului sau a venitului porturilor unui Stat faţă de cele ale altui Stat; Nicio ambarcaţiune dintr-un Stat, nu va fi obligată să plătească taxe vamale pentru a intra în alt Stat.

Niciun ban nu va fi scos din trezorerie, decât în urma alocărilor făcute prin lege; din timp în timp se va publica un raport şi o declaraţie regulată a tuturor chitanţelor de plată şi a modului de cheltuire a banilor publici.

Niciun titlu nobiliar nu va fi acordat de Statele Unite; şi nicio persoană deţinând o funcţie de profit sau încredere în slujba Statelor Unite, nu va accepta fără consimţământul Congresului, niciun dar, indemnizaţie, funcţie sau titlu, de orice fel, din partea unui rege, prinţ, sau Stat străin.

SECŢIUNEA 10. Niciun Stat nu va intra în vreun tratat, alianţă sau confederaţie; nu va emite scrisori de deschidere a represaliilor; nu va emite monede; nu va emite cărţi de credit; nu va face depozite pentru plata datoriilor decât în monede de aur şi argint; nu va aproba nicio lege pentru privare de drepturi şi proprietăţi, sau o lege ex post facto; nu va face nicio lege pentru deteriorarea obligaţiilor contractelor, sau pentru acordarea unui titlul nobiliar.

Niciun Stat, fără consimţământul Congresului, nu va stabili impozite sau taxe vamale pentru importuri sau exporturi, în afara celor absolut necesare pentru aplicarea legilor inspecţiei; iar profitul net obţinut din toate taxele vamale şi impozitele puse de vreun Stat pe importuri şi exporturi, va fi pentru folosul trezoreriei Statelor Unite; iar toate legile de felul acesta vor fi supuse reviziei şi controlului din partea Congresului.

Niciun Stat, fără consimţământul Congresului, nu va pune vreo taxă pe tonaj, nu va ţine trupe sau vase de război pe timp de pace, nu va intra în înţelegere sau acord cu alt Stat, sau cu o putere străină, şi nu se va angaja în război, decât dacă este invadat în mod efectiv sau se află în asemenea situaţie de pericol iminent care nu admite amânare.

ARTICOLUL II

SECŢIUNEA 1. Puterea executivă va fi investită în Preşedintele Statelor Unite ale Americii. El va deţine funcţia aceasta pe o durată de patru ani, şi, împreună cu Vice Preşedintele ales pe durata aceluiaşi termen, va fi ales după cum urmează:

Fiecare Stat va numi, după cum îndrumă legislativul său, un număr de electori, egal cu numărul total al senatorilor şi reprezentanţilor la care fiecare Stat are dreptul în Congres; dar niciun senator sau reprezentant, sau persoane care deţin o funcţie de încredere sau profit în slujba Statelor Unite, nu va fi numit ca elector.

Congresul va decide timpul alegerii electorilor, şi ziua în care ei îşi vor depune voturile; zi care va fi aceeaşi pe tot cuprinsul Statelor Unite.

Nicio persoană, dacă nu s-a născut în Statele Unite, sau nu era cetăţean al Statelor Unite în momentul adoptării acestei Constituţii, nu este eligibil pentru funcţia de Preşedinte; nicio persoană nu este eligibilă pentru această funcţie dacă nu a atins vârsta de treizeci şi cinci de ani, şi nu este de paisprezece ani rezident în Statele Unite.

În cazul îndepărtării din funcţie a unui Preşedinte, sau în cazul morţii, demisiei sau incapacităţii de a face faţă puterilor şi îndatoririlor funcţiei sus numite, acestea vor reveni Vice Preşedintelui, iar Congresul va lua măsuri prin lege pentru cazul îndepărtării din funcţie, morţii, demisiei, sau incapacităţii, atât a Preşedintelui cât şi a Vice Preşedintelui, declarând care dintre oficiali va acţiona atunci ca Preşedinte, iar acel oficial va acţiona potrivit sarcinilor care îi revin, până când incapacitatea dispare, sau este ales un Preşedinte.

La anumite perioade de timp stabilite, Preşedintele va primi pentru serviciile sale o compensaţie, care nu va fi nici mărită nici diminuată pe perioada pentru care a fost ales, şi el nu va primi nicio altă indemnizaţie din partea Statelor Unite, nici din partea vreunui Stat, în timpul acestei perioade.

Înainte de a intra în exercitarea funcţiei sale, va depune următorul jurământ sau declaraţie solemnă:

„Jur (sau declar) în mod solemn, că voi exercita cu credincioşie funcţia de Preşedinte al Statelor Unite, şi voi face tot ce îmi va sta în putere pentru a păstra, a proteja şi apăra Constituţia Statelor Unite.”

SECŢIUNEA 2. Preşedintele va fi Comandantul Suprem al forţelor armate terestre şi navale ale Statelor Unite, la fel ca şi al miliţiilor diferitelor State când acestea vor fi chemate să slujească în serviciul Statelor Unite; el poate cere opinia, în scris, a oficialului principal din cadrul fiecărui departament executiv, cu privire la orice subiect relativ la datoriile funcţiilor lor respective, şi el va avea puterea de a acorda graţiere sau iertare pentru ofense aduse împotriva Statelor Unite, cu excepţia cazurilor de punere sub acuzare.

El va avea putere, prin şi cu sfatul şi consensul Senatului, să încheie tratate, în cazul în care îşi dau concursul două treimi dintre senatori; prin şi cu sfatul şi consensul Senatului, el va numi ambasadori, alţi miniştri publici şi consuli, judecători ai Curţii Supreme, şi pe toţi ceilalţi oficiali ai Statelor Unite pentru a căror numire nu se stabilesc măsuri în acest act, şi care nu este stabilită prin lege; dar Congresul poate prin lege să investească numirea unei astfel de persoane oficiale de rang inferior după cum consideră potrivit, doar la nivelul Preşedintelui, în curţile legii, sau în conducerea departamentelor.

Preşedintele va avea putere să umple locurile vacante care pot apărea în timpul recesiunii Senatului, aprobând comisii, care vor expira la sfârşitul următoarei lor sesiuni.

SECŢIUNEA 3. Din timp în timp, el va da Congresului informaţii cu privire la starea Uniunii, şi va recomanda luării lor în considerare a măsurilor pe care el le socoteşte necesare şi folositoare; el poate, în ocazii extraordinare, să convoace ambele camere, sau pe fiecare dintre ele, iar în caz de dezacord între ele, cu privire la timpul suspendării lucrărilor, el poate decide suspendarea lor în perioada de timp pe care o socoteşte potrivită; el va primi ambasadori şi alţi miniştri publici; el va avea grijă ca legile să fie aplicate cu credincioşie, şi va împuternicii pe toţi funcţionarii Statelor Unite.

SECŢIUNEA 4. Preşedintele, Vice Preşedintele, şi toţi funcţionarii civili ai Statelor Unite, vor fi îndepărtaţi din funcţie în cazul în care vor fi acuzaţi, şi vor fi declaraţi vinovaţi, de trădare, mituire sau alte crime înalte şi delicte.

ARTICOLUL III

SECŢIUNEA 1. Puterea judiciară a Statelor Unite va fi învestită într-o singură Curte Supremă, şi în alte curţi de rang inferior pe care Congresul le poate constitui din timp în timp. Judecătorii, atât ai Curţii Supreme cât şi ai curţilor inferioare, vor deţine funcţiile lor atât timp cât au o comportare bună, şi, la perioade de timp stabilite, vor primi pentru serviciile lor o compensare care nu va fi diminuată pe parcursul rămânerii lor în funcţie.

SECŢIUNEA 5. Puterea juridică se va extinde peste toate cazurile, în ce priveşte legea şi echitatea, ce apar sub această Constituţie, peste toate legile Statelor Unite, şi tratatele făcute, sau care urmează să fie făcute, sub autoritatea lor; peste toate cazurile ce afectează ambasadori, alţi agenţi publici, şi consuli; peste toate cazurile de jurisdicţie maritimă şi amiralitate; peste controversele în care Statele Unite vor fi o parte; peste controversele între două sau mai multe State; între un Stat şi cetăţenii altui Stat; între cetăţeni din State diferite; între cetăţeni din acelaşi Stat pretinzând terenuri din State diferite; şi între un Stat, sau cetăţenii acestuia, şi State, cetăţeni sau supuşi străini.

În toate cazurile care implică ambasadori, alţi funcţionari publici, şi consuli, şi cele în care un Stat este una dintre părţi, Curtea Supremă va avea jurisdicţie originală. În toate celelalte cazuri menţionate, Curtea Supremă va avea jurisdicţie apelată, atât prin lege cât şi prin fapt, cu acele excepţii şi reglementări ce vor fi făcute de Congres.

Cercetarea tuturor crimelor, cu excepţia cazurilor de acuzare a persoanelor oficiale, se vor face în procese cu juraţi; iar o astfel de cercetare se va desfăşura în Statul în care numita crimă a fost comisă; dar când nu a fost comisă pe teritoriul niciunui Stat, cercetarea se va face în acel loc sau locuri pe care Congresul le va stabili prin lege.

SECŢIUNEA 3. Trădarea împotriva Statelor Unite va consta doar în purtarea de război împotriva acestora, sau în aderarea la duşmanii lor, prin acordare de ajutor şi sprijin.

Nicio persoană nu va fi declarată vinovată de trădare decât pe baza mărturiei depuse de doi martori cu privire la acelaşi act, sau pe baza confesiunii făcute în faţa curţii.

Congresul va avea putere să declare pedeapsa pentru trădare, dar nicio privare de drepturi civile şi de proprietăţi pe motive de trădare nu vor afecta urmaşii de sânge, decât pe perioada vieţii persoanei private astfel.

ARTICOLUL IV

SECŢIUNEA 1. Un credit deplin şi credinţă vor fi acordate în fiecare Stat actelor publice, rapoartelor publice, şi procese verbale judiciare din fiecare alt Stat. Iar Congresul, prin legi generale, poate prescrie maniera în care astfel de acte, rapoarte, şi procese verbale pot fi autentificate, şi efectul acestor acţiuni.

SECŢIUNEA 2. Cetăţenii fiecărui Stat vor fi îndreptăţiţi la toate privilegiile şi imunitatea cetăţenilor în diferitele State.

O persoană învinuită în vreun Stat de trădare, ucidere sau altă crimă, care va fugi de justiţie, fiind găsită în alt Stat, la cererea autorităţii executive a Statului din care a fugit, va fi predat Statului care are jurisdicţia în dreptul crimei.

Nicio persoană ţinută în serviciu sau la muncă într-un Stat, în condiţiile legilor acestuia, dacă scapă în alt Stat, ca urmare a legilor şi reglementărilor acestuia, nu va fi scutită de acel serviciu sau muncă, ci va fi predat la cererea părţii căreia îi datorează acel serviciu sau muncă.

SECŢIUNEA 3. Noi State pot fi admise de Congres în această Uniune; dar niciun Stat nou nu va fi format sau stabilit în interiorul jurisdicţiei unui alt Stat; nici nu se va forma un Stat prin joncţiunea între două sau mai multe State, fără consimţământul puterilor legislative ale Statelor implicate, la fel ca şi al Congresului.

Congresul va avea putere să dispună sau să facă toate regulile şi reglementările necesare cu privire la teritoriul sau altă proprietate aparţinând Statelor Unite; şi nimic din Constituţia aceasta nu va fi construit în aşa fel încât să prejudicieze vreo cerinţă a Statelor Unite, sau a vreunui Stat în particular.

SECŢIUNEA 4. Statele Unite vor garanta fiecărui Stat din Uniunea aceasta o formă de guvernarea republicană, şi va proteja fiecare Stat împotriva invaziei, şi, prin aplicarea legislativului sau al executivului (când legislativul nu poate fi convocat), împotriva violenţelor interne.

ARTICOLUL V

Congresul, ori de câte ori două treimi din ambele camere va considera necesar, va propune amendamente la Constituţie, sau, prin aplicare din partea legislativului a două treimi dintre multiplele State, poate convoca o convenţie pentru propunere de amendamente, care, în fiecare caz, vor fi validate, după toate intenţiile şi scopurile, ca parte a acestei Constituţii, după ce vor fi ratificate de legislativul a trei sferturi din multiplele State, sau prin convenţii organizate în trei sferturi din acestea, după cum un mod sau celălalt de ratificare va fi propus de Congres; se vor lua măsuri, ca niciun amendament care se va face înainte de anul o mie opt sute opt, să nu afecteze prima şi a patra clauză din secţiunea a noua a primului Articol, şi ca niciun Stat, fără consimţământul său, să nu fie privat de sufragiul egal în Senat.

ARTICOLUL VI

Toate datoriile contractate şi angajamentele făcute înainte de adoptarea Constituţiei, vor fi la fel de valide împotriva Statelor Unite sub această Constituţie la fel ca sub Confederaţie.

Această Constituţie, şi legile Statelor Unite care vor fi făcute conform cu aceasta, precum şi toate tratatele făcute sau care urmează să fie făcute, sub autoritatea Statelor Unite, vor fi legea supremă a ţării; iar judecătorii din fiecare Stat vor judeca în cadrul acesta, fără a fi în contrazicere cu Constituţia sau cu legile unui alt Stat.

Senatorii sau reprezentanţii mai sus menţionaţi, şi membrii legislativului diferitelor State, precum şi ai executivului şi funcţionarii judiciari, atât ai Statelor Unite cât şi ai diferitelor State, vor fi legaţi prin jurământ sau declaraţie solemnă să susţină această Constituţie; dar nicio condiţie religioasă nu va fi cerută ca o calificare pentru vreo funcţie sau poziţie de încredere publică în serviciul Statelor Unite.

ARTICOLUL VII

Ratificarea convenţiilor a nouă State va fi suficientă pentru fondarea acestei Constituţii pentru Statele care o ratifică astfel.

AMENDAMENTE LA CONSTITUŢIE

ARTICOLUL I

Congresul nu va face nicio lege cu privire la un stabiliment al religiei, sau pentru interzicerea liberei exercitări a acesteia; sau pentru restrângerea libertăţii vorbirii sau a presei; sau pentru limitarea dreptului populaţiei de a se aduna în mod paşnic, şi de a înainta guvernului petiţii pentru repararea nedreptăţilor.

ARTICOLUL II

O miliţie bine reglementată fiind necesară pentru securitatea unui Stat liber, dreptul poporului de a deţine şi purta arme nu va fi încălcat.

ARTICOLUL III

Niciun soldat, în timp de pace, nu va fi cantonat în nicio casă fără consimţământul proprietarului, nici în timp de război, ci doar într-o manieră care va fi prescrisă de lege.

ARTICOLUL IV

Dreptul populaţiei la securitate în ce priveşte persoanele lor, casele, documentele, şi bunurile, faţă de o percheziţie sau confiscare nejustificată, nu va fi violat; de asemenea nu vor fi emise mandate de percheziţie decât pe motive întemeiate de suspiciune, sprijinite prin jurământ sau declaraţie solemnă, care descriu în amănunt locul care trebuie percheziţionat şi persoanele sau lucrurile care trebuie reţinute.

ARTICOLUL V

Nicio persoană nu va fi chemată să răspundă pentru o crimă capitală sau altă crimă infamă, decât pe baza asentimentului sau inculpării de către Înalta Curte cu Juraţi, cu excepţia cazurilor care apar în cadrul forţelor armate terestre sau navale, sau în miliţia aflată în serviciu, în timp de război sau pericol public; nicio persoană nu va fi, pentru aceeaşi ofensă, expusă de două ori la primejduirea vieţii sau mădularelor, nici nu va fi obligat în orice caz criminal, să depună mărturie împotriva lui însuşi; nici nu va fi privat de viaţă, libertate, sau avere, fără procesul legal datorat; nici proprietatea privată nu va fi luată pentru uzul public fără o justă compensare

ARTICOLUL VI

În toate cazurile de urmărire penale pentru criminalitate, acuzatul se va bucura de dreptul la o cercetare publică rapidă, efectuată de un juriu imparţial al Statului şi districtului în care a fost comisă crima, district care a fost anterior stabilit prin lege, şi să fie informat cu privire la natura şi cauza acuzaţiei; să fie confruntat cu cei ce depun mărturie împotriva lui; să aibă în mod obligatoriu un proces pentru a obţine mărturie în favoarea lui, şi să aibă asistenţa sfatului pentru apărarea sa.

ARTICOLUL VII

În procesele pe baza legii comunitare, când valoarea în dispută va fi mai mare de douăzeci de dolari, dreptul la cercetare prin proces cu juraţi va fi păstrat, şi niciun fapt cercetat de o curte cu juraţi nu va fi reexaminat în altă curte a Statelor Unite decât potrivit cu regulile legii comunitare.

ARTICOLUL VIII

Nu se va cere o cauţiune excesivă, nici amenzi excesive nu se vor impune, nici nu se vor aplica pedepse neobişnuite şi crude.

ARTICOLUL IX

Enumerarea în Constituţie a anumitor drepturi nu va fi interpretată în aşa fel încât să tăgăduiască sau să discrediteze alte drepturi deţinute de oameni.

ARTICOLUL X

Puterile care nu sunt delegate Statelor Unite prin Constituţie, nici interzise prin ea Statelor, sunt rezervate Statelor respective, sau poporului.

ARTICOLUL XI

Puterea judiciară a Statelor Unite nu va fi interpretată în aşa fel încât să se extindă asupra unui proces în lege sau echitate, pornit sau urmărit împotriva unuia aparţinând Statelor Unite de către cetăţeni ai altui Stat, sau de cetăţeni sau supuşi ai unui Stat străin.

ARTICOLUL XII

Electorii se vor întruni în Statele lor respective, şi vor vota prin buletin de vot pentru Preşedinte şi Vice Preşedinte, dintre care cel puţin unul nu trebuie să fie locuitor al aceluiaşi Stat cu ei. Vor numi în buletinele lor de vot persoana votată pentru a fi Preşedinte, şi în buletine de vot distincte persoana votată pentru a fi Vice Preşedinte; ei vor face liste distincte cu toate persoanele votate pentru funcţia de Preşedinte, şi cu toate persoanele votate pentru funcţia de Vice Preşedinte, şi cu numărul de voturi pentru fiecare, liste pe care le vor semna şi certifica, apoi le vor transmite, sigilate, la sediul guvernului Statelor Unite, şi vor fi înmânate preşedintelui Senatului. Preşedintele Senatului, în prezenţa Senatului şi a Camerei Reprezentanţilor, va deschide toate certificatele, iar voturile vor fi atunci numărate; persoana care va avea cel mai mare număr de voturi pentru Preşedinte va fi Preşedinte, dacă numărul de voturi va întruni majoritatea din numărul total al electorilor numiţi; iar dacă nicio persoană nu va deţine majoritatea aceasta, atunci dintre persoanele care deţin cel mai mare număr de voturi, nu mai mult de trei din cele de pe lista celor votaţi ca Preşedinte, Camera Reprezentanţilor va alege imediat, prin buletin de vot, Preşedintele. Dar în alegerea Preşedintelui, voturile vor fi luate de State, reprezentarea din fiecare Stat având un vot; numărul necesar de membri pentru acest scop va consta în un membru sau membri din două treimi dintre State, iar o majoritate dintre toate Statele va fi necesară pentru alegere. În cazul în care Camera Reprezentanţilor nu va alege un Preşedinte, atunci când le revine dreptul de a alege, înainte de ziua a patra din martie, atunci Vice Preşedintele va acţiona în calitate de Preşedinte, la fel ca în cazul morţii sau al altor invalidităţi prevăzute de Constituţie pentru Preşedinte. Persoana deţinând cel mai mare număr de voturi pentru funcţia de Vice Preşedinte va fi Vice Preşedinte, dacă acel număr va constitui majoritatea întregului număr de electori numiţi; iar dacă nicio persoană nu deţine majoritatea, atunci dintre cele două persoane care vor deţine cele mai multe voturi, Senatul va alege Vice Preşedintele; numărul necesar de membri pentru acest scop va consta în două treimi din numărul întreg de senatori, iar o majoritate din întregul număr va fi necesar pentru alegere. Dar nicio persoană în mod constituţional ineligibilă pentru funcţia de Preşedinte nu va fi eligibilă pentru funcţia de Vice Preşedinte al Statelor Unite.

ARTICOLUL XIII

SECŢIUNEA 1. Nici sclavia nici servitudinea involuntară, exceptând faptul că se datorează pedepsei pentru crimă, caz în care partea este în mod potrivit condamnată, să nu existe pe teritoriul Statelor Unite, sau orice alt loc supus jurisdicţiei lor.

SECŢIUNEA 2. Congresul va avea putere să impună aplicarea acestui articol printr-o legislaţie adecvată.

ARTICOLUL XIV

SECŢIUNEA 1. Toate persoanele născute sau naturalizate în Statele Unite, supuse jurisdicţiei acestora, sunt cetăţeni ai Statelor Unite, şi ai Statelor în care îşi au rezidenţa. Niciun Stat nu va face şi nu va impune aplicarea vreunei legi care să restrângă privilegiile sau imunitatea cetăţenilor Statelor Unite; nici vreun Stat nu va priva vreo persoană de viaţă, libertate, sau avere fără procesul legal datorat, nici nu va tăgădui vreunei persoane aflată sub jurisdicţia sa egală protecţie din partea legilor.

SECŢIUNEA 2. Reprezentanţii vor fi alocaţi din mijlocul diferitelor State în număr corespunzător cu numărul populaţiei, socotind întregul număr de persoane din fiecare Stat, excluzând indienii care nu sunt impozitaţi. Dar când dreptul de a vota la orice lucrare electorală pentru alegerea electorilor pentru Preşedintele şi Vice Preşedintele Statelor Unite, a reprezentanţilor în Congres, a funcţionarilor executivi şi judiciari ai unui Stat, sau membrilor legislativului acestuia, este negat oricărui locuitor al Statului de sex masculin până la douăzeci şi unu de ani, şi cetăţenilor Statelor Unite, sau este restrâns în orice alt mod, cu excepţia cazului de participare la rebeliune sau alte crime, baza reprezentării din acel Stat se va reduce în proporţia în care numărul de astfel de cetăţeni de sex masculin se va potrivi cu întregul număr de cetăţeni de sex masculin peste douăzeci şi unu de ani din acel Stat.

SECŢIUNEA 3. Nicio persoană nu va fi senator sau reprezentant în Congres, sau elector al Preşedintelui şi Vice Preşedintelui, şi nu va deţine vreo funcţie, civilă sau militară în serviciul Statelor Unite, sau în serviciul unui alt Stat, care, după ce a depus jurământul ca membru al Congresului, sau ca funcţionar al Statelor Unite, sau ca membru al legislativului unui alt Stat, de a susţine Constituţia Statelor Unite, se va fi angajat în insurecţie sau rebeliune împotriva acesteia, sau va fi dat ajutor sau sprijin duşmanilor acesteia. Congresul poate, prin votul a două treimi din fiecare cameră, rezolva o astfel de invaliditate.

SECŢIUNEA 4. Validitatea datoriei publice a Statelor Unite autorizată prin lege, inclusiv datoriile create prin plata pensiilor şi a bonificaţiilor pentru servicii depuse pentru reprimarea insurecţiei sau rebeliunii, nu va fi contestată. Dar nici Statele Unite nici vreun alt Stat nu îşi va asuma sau plăti o datorie sau obligaţie creată în urma acordării de ajutor insurecţiei sau rebeliunii împotriva Statelor Unite, sau a unei pretenţii în urma pierderii sau emancipării unui sclav; toate datoriile, obligaţiile de felul acesta, vor fi considerate ilegale şi nule.

SECŢIUNEA 5. Congresul va avea putere să impună aplicarea prevederilor acestui articol, printr-o legislaţie adecvată.

ARTICOLUL XV

SECŢIUNEA 1. Dreptul cetăţenilor Statelor Unite de a vota nu va fi tăgăduit sau restrâns de Statele Unite, sau de vreunul dintre State, pe motive de rasă, culoare, sau stare anterioară de servitute.

SECŢIUNEA 2. Congresul va avea putere să impună aplicarea acestui articol prin legislaţie adecvată.