Manuscrisul 31, 1890 - Difuzarea cărții „Marea luptă”

Manuscrisul 31, 1890 - Difuzarea cărții „Marea luptă”

Manuscrisul 31, 1890

 DIFUZAREA CĂRŢII MAREA LUPTĂ

 

Mai mult ca niciodată am fost făcută să simt că bisericile noastre au nevoie de mesajele de avertizare pe care Dumnezeu le-a dat pentru a le trezi ca să îşi simtă responsabilitatea. În mijlocul întunericului gros care acoperă pământul, trebuie să pătrundă fiecare rază de lumină care a venit din cer. Avertizările şi îndemnurile din Cuvântul lui Dumnezeu, precum şi împlinirea profeţiei în evenimentele care zilnic se petrec în jurul nostru, sunt doar vag înţelese de către mulţi dintre cei ce îşi afirmă credinţa în adevărul prezent. Satana vrea ca oamenii să doarmă în timp ce el lucrează din plin pentru a semăna seminţele minciunii. Fiecare ochi din universul necăzut este îndreptat spre scenele care se descoperă în faţa noastră – scenele finale ale marii lupte – sfârşitul luptei îndelungate dintre bine şi rău, dintre cer şi infern. Cu puterea lui făcătoare de minuni, Satana va înşela o lume stricată. Dar Hristos, Jertfa ispăşitoare, va fi un refugiu pentru orice suflet care se încrede în El. În crăpătura Stâncii ne putem ascunde, putem fi la adăpost de toată puterea şi măiestria celui rău.

Satana va lua în stăpânire fiecare minte care va fi supusă controlului lui, şi el va lucra prin fiecare agenţie pe care şi-o poate însuşi, pentru a-şi duce planurile la îndeplinire. Cu cât mai mare va fi nevoia ca lumina să fie răspândită în întunericul lumii, cu atât mai mari şi mai variate vor fi eforturile Satanei de a intercepta lumina.

Domnul ne-a descoperit pericolele care există în jurul şi în faţa noastră. Prin intermediul Spiritului Profetic, El a descoperit înşelăciunile care vor ţine lumea captivă, şi a vorbit poporului Său astfel: „iată calea; mergeţi pe ea.” Volumul IV din seria „Marea Luptă” dă jos masca [802] ce acoperă înşelăciunile lui Satana; ne putem aştepta ca duşmanul oricărei neprihăniri să depună orice efort ce-i stă în putere, ca să ţină departe de oameni ceea ce îi demască vrăjitoriile.

Prin Spiritul Său, Domnul a dat tocmai învăţătura de care este nevoie în timpul acesta. Mişcarea specială care s-a produs sub influenţa soliilor din Apocalipsa 14, legătura pe care o are ea cu trecutul şi cu viitorul, lucrarea de încheiere a lui Hristos în cer şi a poporului Său pe pământ, toate au fost descoperite. Domnul a pus peste mine povara de a scoate la lumină aceste lucruri, pe care le-am prezentat în volumul IV; încă simt povara pentru ca solia să ajungă la oameni. În cartea aceasta sunt avertizări care pun în gardă poporul lui Dumnezeu faţă de multele erori care vor fi promulgate ca adevăruri. Fiecare familie din poporul nostru ar trebui să o studieze. Adevărurile pe care le prezintă vor trezi conştiinţa, şi pentru mulţi se va dovedi ca o protecţie în faţa amăgirii. Ea va confirma credinţa lor în lucrarea din trecut a acestor solii. Avertizările, mustrările şi instrucţiunile date de către Spiritul lui Dumnezeu sunt necesare tuturor. Este nevoie de o trezire, de o cercetare a inimii, în lumina pe care a dat-o Dumnezeu.

Adevărurile prezentate în volumul IV sunt necesare poporului nostru, şi au fost necesare de ani de zile. Domnul mi-a poruncit să nu zăbovesc şi să dau drumul acestor avertizări, iar eu nu am fost neascultătoare faţă de viziunea cerească. Am făcut tot ce am putut face. Alte agenţii trebuie să îşi facă partea, şi să pună cartea în circulaţie.

Dar după Conferinţa Generală din 1888, Satana a lucrat cu putere specială prin elemente neconsacrate, pentru a slăbi încrederea poporului lui Dumnezeu în vocea care a apelat la ei de atât de mulţi ani. Dacă poate face aceasta, atunci prin aplicarea greşită a Scripturii îi va conduce pe mulţi să nu mai aibă încredere în lucrarea ce s-a făcut în trecut sub aceste solii. În felul acesta îi va lăsa descumpăniţi, fără nicio fundaţie solidă pentru credinţa lor, cu speranţa să îi poată duce cu totul sub puterea lui. Fie ca atenţia poporului nostru să fie atrasă asupra lucrării speciale a Spiritului lui Dumnezeu care s-a desfăşurat odată cu începutul [803] şi dezvoltarea celor trei solii, şi rezultatul va fi o binecuvântare pentru tot trupul. O reînviere a credinţei şi interesului faţă de mărturiile Spiritului lui Dumnezeu va conduce la obţinerea unei experienţe sănătoase în ce priveşte lucrurile lui Dumnezeu.

Unii dintre cei veniţi de curând la credinţă pretind că au lumină specială de la Dumnezeu în legătură cu aceste solii; dar lumina lor cea nouă îi conduce să dea la o parte adevărurile stabilite, care sunt stâlpii credinţei noastre. Ei interpretează şi aplică greşit Scripturile. Ei plasează într-un loc greşit Apocalipsa 14, şi înlătură lucrarea pe care au făcut-o aceste solii. În felul acesta ei resping marile indicatoare pe care le-a fixat Dumnezeu. Întrucât lumina lor cea nouă îi conduce să dărâme structura pe care a zidit-o Domnul, putem să ştim că nu El îi călăuzeşte.

Experienţa celor noi veniţi la credinţă, dacă Domnul lucrează asupra minţilor lor, va fi în armonie cu Cuvântul lui Dumnezeu, cu lucrarea pe care a făcut-o în trecut cu poporul Său, şi cu instrucţiunile pe care li le-a dat lor. El nu se va contrazice pe Sine Însuşi.

Dumnezeu a dat soliilor din Apocalipsa 14 locul lor în cadrul profeţiei, şi lucrarea lor nu trebuie să înceteze până la încheierea istoriei acestui pământ. Soliile primului şi al celui de-al doilea înger, sunt adevăr şi în prezent, şi trebuie să meargă în paralel cu cea care le urmează. Îngerul al treilea îşi vesteşte avertizarea cu voce tare. Ioan a spus: „După aceea am văzut pogorându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere; şi pământul s-a luminat de slava lui.” În lumina acestei slave, este combinată lumina celor trei solii.

În volumul IV, Domnul ne-a descoperit criza viitoare, care este aproape peste noi. El ne-a avertizat despre pericolele care pândesc pe calea noastră, pentru ca să ne prindem de tăria Lui şi să obţinem victoria asupra fiarei şi chipului ei, şi în final să stăm pe marea de cristal unde vom cânta cântecul [804] biruinţei veşnice. Dar Domnul nu a intenţionat să ţinem pentru noi aceste avertizări. Lumina pe care a dat-o în volumul IV, este pentru lume.

Nelegiuirea domneşte în zilele noastre nu numai în lume, stricând-o ca pe timpul lui Noe, ci chiar în biserică. Crucea Calvarului trebuie să fie înălţată ca o contra influenţă, Jertfa ispăşitoare trebuie să fie ţinută în faţa oamenilor, pentru ca oamenii să poată vedea păcatul în adevăratul lui caracter îngrozitor, şi să se poată prinde de neprihănirea lui Hristos, singura care poate subjuga păcatul, şi singura care poate restaura chipul moral al lui Dumnezeu în om.

Mulţi din biserică permit lucrurilor de natură pământească să se interpună între suflet şi cer. Aceştia nu au o concepţie dreaptă despre caracterul lui Dumnezeu. Ei nu percep iubirea Lui inegalabilă; aşa că iubirea şi credinţa mor în inimile lor. Multe minţi sunt confuze. Acestea nu pot discerne lucrurile spirituale, şi nu sunt capabile să deosebească vocea adevăratului Păstor de vocea unui străin. Cât de necesar este ca aceştia să studieze solia pe care a dat-o Dumnezeu, ca să nu fie măturaţi de amăgirile copleşitoare ale inamicului.

Toată lumea zace în întuneric. Întunericul acoperă pământul, şi negură deasă popoarele, iar Domnul îi cheamă pe membrii bisericii să lucreze împreună cu El pentru a trezi lumea, dacă va fi posibil, ca să îşi vadă primejdia. Noi nu putem face singuri această lucrare. Trebuie să ne luăm din Hristos eficienţa. Isus spune: „după ce voi fi înălţat de pe pământ, voi atrage la Mine pe toţi oamenii.” Aici este secretul puterii, secretul eficienţei; căci cu toate că instrumentele omeneşti sunt implicate în lucrarea de salvare, numai lumina care vine de la crucea înălţată poate să atragă inimile spre cer. Noi trebuie să prezentăm adevărul aşa cum este în Isus. Trebuie să avem lumina şi puterea unui Mântuitor care trăieşte înăuntrul nostru, căci altfel nu îi putem atrage pe alţii la El. Noi trebuie să fim insuflaţi cu Spiritul adevărului, care este Spiritul lui Hristos. Nu există nicio putere în omenesc pentru a atrage omenirea la Hristos. Noi suntem [805] ca fierul care nu atrage decât dacă este magnetizat. Trebuie să fim sfinţiţi prin adevăr, dacă vrem să avem o influenţă sfinţitoare asupra altora. Isus spune, „Cuvântul Tău este adevărul.” Doar printr-o cunoaştere sfinţitoare a Cuvântului lui Dumnezeu, putem fi capabili să biruim puterile întunericului şi putem câştiga suflete pentru Stăpânul nostru.

Am simţit că trebuie să îi îndemn pe toţi să simtă că este necesar să cerceteze Scripturile în mod personal, ca să poată cunoaşte adevărul, şi să poată înţelege mai clar mila şi iubirea lui Dumnezeu. Totuşi, este nevoie de atenţie şi de rugăciune serioasă atunci când se studiază Biblia, pentru ca nimeni să nu cadă în vreo eroare din cauza interpretării greşite a învăţăturilor ei. Există un singur mare adevăr central, care trebuie ţinut întotdeauna în faţa ochilor atunci când cercetăm Scripturile: Hristos, şi El răstignit. Orice alt adevăr este investit cu influenţă şi cu putere în mod corespunzător cu relaţia pe care o are cu această temă. Numai în lumina crucii putem înţelege caracterul solemn al Legii lui Dumnezeu. Sufletul paralizat din cauza păcatului poate fi înzestrat cu viaţă numai prin lucrarea care a fost făcută pe cruce de Autorul mântuirii noastre. Iubirea lui Hristos constrânge omul să se unească cu El în lucrările şi în jertfirea Lui. Descoperirea iubirii divine trezeşte în ei simţul obligaţiei lor pe care au neglijat-o, de a fi purtători de lumină către lume, şi îi inspiră cu un spirit misionar. Adevărul acesta le luminează mintea şi le sfinţeşte sufletul. Adevărul acesta izgoneşte necredinţa şi inspiră credinţă. Acesta este singurul mare adevăr care trebuie să fie ţinut în mod continuu în mintea oamenilor. Cu toate acestea, cât de vag este înţeleasă iubirea lui Dumnezeu; şi în predicarea cuvântului, ea face doar foarte slabă impresie.

Atunci când Hristos şi lucrarea Lui de răscumpărare este văzut ca fiind marele adevăr central al sistemului adevărului, o lumină nouă se revarsă peste toate evenimentele din trecut şi din viitor. Acestea sunt văzute într-o nouă relaţie, şi [806] dobândesc o nouă şi profundă semnificaţie. În felul acesta a descoperit Dumnezeu, prin Duhul Lui cel Sfânt, lucrurile acestea poporului Său. Din punctul acesta de vedere, volumul IV din seria Marea Luptă prezintă înţelegerii noastre experienţa din trecut a bisericii, şi marile evenimente ale viitorului. În cartea aceasta Dumnezeu a aşezat în faţa noastră în adevărata lor relaţie, evenimentele care vor avea loc pe pământul nostru.

Dar Satana caută în mod continuu să intercepteze fiecare rază de lumină pe care Dumnezeu o trimite ca să pregătească un popor pentru ceea ce este în faţa lor. Celor care ar trebui să transmită lumina lumii, le prezintă planuri care par că sunt pentru promulgarea adevărului, dar care în realitate împiedică lucrarea. Aceste planuri apar atât de plauzibile încât sunt acceptate, şi astfel scopul lui este atins. Acesta este motivul pentru care volumului IV nu i s-a dat atenţia care ar fi trebuit să i se dea.

S-a adus ca motiv pentru că această carte nu a fost vândută în general de către colportorii noştri, faptul că ea este mai dificil de vândut decât altele. Eu am dovada clară a faptului că dacă este înţeleasă şi prezentată în mod corect, ea poate fi vândută tot aşa de uşor ca oricare alta dintre cărţile noastre. Dar să zicem că ar fi adevărat faptul că este greu de vândut; este acesta un motiv pentru a fi neglijată? Dacă este o carte de care oamenii au nevoie, dacă Veghetorul Divin a binevoit să dea la o parte vălul de pe scenele marelui conflict în care fiecare suflet viu va avea de jucat un rol, atunci nu ar trebui depus efort serios pentru a fi difuzată? Nu ar trebui să fie încurajaţi colportorii să o vândă? Nu ar trebui să fie încurajat poporul nostru să facă tot ce poate pentru a o duce înaintea lumii? Sunt instruiţi colportorii aşa cum ar trebui să fie, li s-a arătat că ei nu trebuie să vândă o singură carte, excluzându-le pe toate celelalte, doar pentru că aceasta le aduce un profit mai mare? Dacă noi ne conformăm lucrarea după profitul pe care ni-l aduce, unde se manifestă spiritul misionar? [807]

Colportorul nu trebuie să se descurajeze dacă este chemat să dea piept cu greutăţi în lucrarea lui; să lucreze în credinţă, şi biruinţa îi va fi dată. „Noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac.” Ori de câte ori va fi prezentată o carte care dă pe faţă eroarea, Satana stă lângă cel căruia îi este oferită şi îi sugerează motive pentru care să nu o accepte. Dar o agenţie divină lucrează pentru a influenţa minţile în favoarea adevărului. Îngeri slujitori îşi opun puterea lor puterii lui Satana. Şi atunci când prin influenţa Duhului Sfânt adevărul este primit în minte şi în inimă, va avea o putere transformatoare asupra caracterului.

Noi nu putem lumina pe oameni decât prin puterea lui Dumnezeu. Colportorii trebuie să îşi păstreze sufletele în legătură vie cu Dumnezeu. Ei trebuie să lucreze rugându-se ca Dumnezeu să le deschidă calea şi să pregătească inimile pentru a primi solia pe care El o trimite. Nu este capacitatea agentului sau a lucrătorului, ci este Spiritul lui Dumnezeu cel care mişcă inima şi care dă adevăratul succes.

Mulţi dintre fraţii noştri nu se gândesc decât că alte publicaţii pot fi tot atât de eficiente în a conduce sufletele să cunoască adevărul, ca volumul IV.

Sunt unii, care ocupă poziţii de răspundere, care au doar puţină experienţă în ce priveşte lucrările Spiritului Sfânt. Ei nu apreciază lumina cuprinsă în avertizările, mustrările şi încurajările care au fost date bisericii în aceste zile de pe urmă, pentru că inimile şi minţile lor nu au primit Spiritul divin al harului. Aceste persoane sunt înclinate să ascundă faptul că în cadrul lucrării soliei îngerului al treilea, Domnul a comunicat poporului Său cunoştinţa voii Lui, prin intermediul Spiritului Profeţiei. Ei gândesc că adevărul va fi primit mai uşor dacă faptul acesta nu este făcut atât de proeminent. Dar aceasta este numai raţiune omenească. Tocmai faptul că lumina aceasta [808] care ajunge la oameni nu este prezentată ca avându-şi originea în mintea omenească, va face impresie asupra clasei largi a celor ce cred că darurile Duhului se vor manifesta în biserica din zilele de pe urmă. Atenţia multora va fi reţinută în felul acesta, care vor fi astfel convinşi şi convertiţi. Mulţi, care altfel nu ar fi putut fi atinşi, vor fi impresionaţi în felul acesta.

Cei care nu pun mai mult preţ pe soliile pe care li le trimite Dumnezeu, decât pun pe produsele minţii omeneşti, trebuie să intre într-o legătură mai strânsă cu cerul înainte să poată discerne lucrurile care vin de la Dumnezeu. Lucrurile spirituale se înţeleg prin Spiritul.

Eu mărturisesc bisericilor că volumul IV ar trebui să fie tot atât de mult răspândit ca şi orice altă carte ce a fost publicată, şi ar fi fost răspândit dacă efortul de a-l aduce înaintea oamenilor ar fi fost proporţional cu importanţa şi solemnitatea subiectului prezentat în el.

Am aşteptat îndelung ca alţii să simtă importanţa de a pune în faţa lumii avertizările cuprinse în volumul IV. Am aşteptat ca ei să pună problema aceasta înaintea colportorilor. Dar nimeni nu pare să simtă că are vreo îndatorire specială în acest caz. Acum, vă prezint vouă, fraţilor mei, în Numele Domnului, problema aceasta. Mă gândesc că mulţi dintre voi nu ştiu ce conţine cartea, şi vă rog să o studiaţi cu atenţie şi cu rugăciune. Atunci veţi înţelege forţa cuvintelor mele; veţi înţelege necesitatea de a o face să ajungă în fiecare familie dintre noi, şi de a fi dusă lumii.

Rezultatele răspândirii acestei cărţi (Marea Luptă) nu trebuie să fie judecate după ce se vede acum. Citind-o, unele suflete vor fi trezite şi vor avea curajul să se unească imediat cu cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu. Dar mult mai mulţi dintre cei care o citesc nu vor lua poziţie până când nu vor vedea împlinindu-se evenimentele scrise mai dinainte. Împlinirea anumitor profeţii va inspira credinţă ca şi alţii să ia poziţie, iar când pământul va fi luminat cu slava Domnului în lucrarea de încheiere, multe suflete vor lua poziţie pentru poruncile lui Dumnezeu, ca rezultat al acestei cărţi. [809]