Scrisoarea 11, 1890 - Către fratele și sora Garmire

Scrisoarea 11, 1890 - Către fratele și sora Garmire

Scrisoarea 11, 1890
August 1890

 CĂTRE FRATELE ŞI SORA GARMIRE

 

Frate şi soră Garmire (căci aşa vă voi numi),

De când am vizitat casa voastră în Sabat după amiază, pe 23 august, mi-au rămas în minte câteva lucruri pe care trebuie să vi le spun. Nu ezit niciun pic să spun că viziunile pe care le are Anna nu sunt de la Dumnezeu. Visele pe care le au membrii familiei voastre, sunt o înşelăciune a Satanei. Va da Domnul lumină printr-un canal necurat şi corupt? Nu. Interpretarea ciudată a Scripturii pe care aţi acceptat-o, vine de la un om care a fost amăgit cu totul. Astfel de idei cum sunt cele pe care le avansează, astfel de lucruri senzuale, corupătoare, nu pot ieşi decât dintr-o minte pângărită. Peniţa mea refuză să redea pretenţiile lui blasfemiatoare. De aici v-aţi primit voi lumina. Viziunile Annei nu au o sursă mai înaltă decât ideile pe care le-aţi acceptat de la bărbatul cel orb, Jones. Poate un izvor necurat să dea apă curată? Niciodată. Imaginaţia acelui om a fost cu totul mânjită, şi totuşi el şi-a prezentat erorile ca adevăr solemn şi sacru. Credeţi că Domnul ar trece pe lângă poporul Său, care se luptă să facă lucrarea Sa, şi ar împărtăşi lumină unuia stricat în inimă, ale cărui teorii conduc la contaminare morală şi la murdărirea sufletului şi a trupului? Nu, chiar că nu.

Satana a văzut că poate lucra prin imaginaţia voastră rodnică, şi v-a condus în plasa lui împreună cu alţii.   V-a dat Dumnezeu această solie legată de timp? Nu. Pentru că astfel de mesaje nu vin din adevărata Sursă de lumină. Voi vă prezentaţi calculele şi simbolurile aşa cum le-au prezentat mulţi dintre adventiştii de ziua întâia. Dar socoteala voastră este bazată pe [697] presupuneri false. În broşura pe care o răspândiţi, aţi vorbit despre „judecata ta” care va veni într-un ceas, că Dumnezeu îşi va face „lucrarea Lui ciudată” şi că „o va scurta în neprihănire”, şi Îşi va sigila o rămăşiţă în timp de cincisprezece zile. La pagina 8 este prezentată viziunea Annei în legătură cu o anumită femeie, ca o confirmare a teoriei voastre cum că timpul de har s-ar închide în octombrie 1884. Nu este nimic din toate acestea. Timpul de har încă nu s-a închis. Sfinţii încă nu sunt sigilaţi. În paragraful următor este redat visul Annei în legătură cu tatăl ei. Nici acesta nu are nicio greutate, nici visul pe care l-a avut soţia ta. Toate acestea sunt false.

Citez din revista voastră: „Domnul vă spune clar zilele literale în care se va judeca cu voi, în Osea 5:7 – timp de cincisprezece zile pentru mărturie, şi cincisprezece zile pentru lege, în marea strigare. Această revistă nu va putea rămâne mai mult de treizeci de zile în faţa voastră, înainte ca timpul să se împlinească”. Voi spuneţi „sute vor fi în Tabernacol; şi pentru că au respins pe Domnul, şi El îi va respinge şi le va trimite amăgiri puternice, ca să creadă o minciună.” Cine sunt cei înşelaţi? Cine sunt cei ce au crezut o minciună? După aceea aduceţi citate din sora White, ca să daţi greutate teoriilor voastre false. Patruzeci de mii de astfel de broşuri aţi răspândit. Unul dintre voi l-a convins pe un tânăr, care de fapt este conştiincios, să fure lista cu adrese de la Review and Herald, de unde aţi obţinut nume cărora să le trimiteţi falsurile voastre. O astfel de lucrare nu poartă cu niciun chip pecetea divină. A fost o fărădelege pe care Statul o pedepseşte cu închisoarea. Timpul a dovedit că ai fost un profet fals, iar viziunile Annei, manifestări false. Dumnezeu nu lucrează niciodată în felul acesta. [698]

Satana are pregătite pentru tine alte înşelăciuni, mai puternice. Vei pretinde, dacă nu ai şi făcut-o, că ai de făcut în legătură cu viziunile Annei, o lucrare ce corespunde cu lucrarea îngerului cel puternic ce coboară din cer şi care luminează tot pământul cu slava sa. Satana vede că mintea ta este gata să fie impresionată cu sugestiile lui, şi te va folosi spre ruina ta, afară doar dacă în numele Domnului vei sfărâma cătuşele care te ţin legat.

Parabola celor chemaţi la cină nu are nicio legătură cu teoriile tale. Ea este o lecţie dată de Hristos, care să ajungă până la sfârşitul timpului de probă. Tu stărui asupra acestei parabole şi invoci Scriptura, când de fapt îi aplici greşit înţelesul şi îl perverteşti cu totul.

Tu, soţia ta şi sora Eastman aţi spus, „arătaţi-ne din Scriptură că suntem greşiţi, şi vom renunţa.” Dar, cum pot dovedi greşeala voastră cu ajutorul Scripturii, dacă voi o interpretaţi şi o aplicaţi greşit?

Acelaşi spirit a fost şi în Iudei, ceea ce l-a făcut pe Hristos să spună, „nu cunoaşteţi nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu.” Ei întreţineau ideea că Mesia va zdrobi jugul roman de pe gâtul lor, la prima Sa venire, şi că va onora pe Israel aşezându-i mai presus de orice alt popor de pe pământ. Şi au căutat texte care să îi susţină. Dar au fost înşelaţi. Profeţiile din Vechiul Testament, referitoare la cea de a doua venire a lui Hristos în slavă, le-au aplicat la prima venire şi mulţi, chiar dintre cei înţelepţi şi educaţi, au fost înşelaţi. Greşeala lor a fost fatală. [699]

De mai multe ori, în timpul conversaţiei noastre, în care ai fost foarte serios, ai repetat expresia, „Oh, consecvenţă, eşti un giuvaer.” Îţi repet şi eu aceleaşi cuvinte, cu convingere. Tu spui că viziunile Annei plasează formarea chipului fiarei după ce se încheie timpul de probă. Nu este aşa. Spui că ai credinţă în mărturii; lasă-le să te corecteze în acest punct. Domnul mi-a arătat clar că icoana fiarei va fi făcută înainte de închiderea timpului de probă; pentru că acesta va fi marele test pentru poporul lui Dumnezeu, în urma căruia se va hotărî destinul lor veşnic. Poziţia ta este aşa o amestecătură de incoerenţe încât numai puţini pot fi înşelaţi.

În Apocalipsa 13 este prezentat clar acest subiect: „apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca un miel, şi vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei; şi făcea ca pământul şi locuitorii lui să se închine fiarei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată.” Apoi este descoperită puterea care face minuni: „şi amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă în faţa fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie şi trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească, şi să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte [700], şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei.”

Acesta este testul pe care trebuie să-l treacă poporul lui Dumnezeu înainte să fie sigilat. Toţi cei care îşi dovedesc loialitatea faţă de Dumnezeu prin respectarea Legii Sale şi prin refuzul de a accepta un Sabat fals, se vor strânge sub steagul Domnului Dumnezeu Iehova, şi vor primi pecetea viului Dumnezeu. Cei care renunţă la adevărul de origine divină, şi acceptă sabatului zilei de duminică, vor primi semnul fiarei. Ce nevoie ar fi de avertizarea solemnă de a nu primi semnul fiarei, dacă toţi sfinţii sunt sigilaţi şi pichetaţi pentru Noul Ierusalim? „Oh, consecvenţă, eşti un giuvaer.”

Tu ai luat istoria profetului neascultător, redată în Vechiul Testament, şi ai aplicat-o la sora White. Tu spui că ea este foarte sinceră, dar este un profet înşelat. Din acest motiv mărturiile Spiritului lui Dumnezeu nu pot avea niciun efect asupra ta. Ţi-a descoperit Domnul ţie sau fiicei tale, nevestei tale sau copiilor tăi, care este neascultarea sorei White? Dacă ea a umblat contrar cu Dumnezeu, poţi să spui în ce? Datoria mea este să fac declaraţii clare în legătură cu poziţia mea; căci tu interpretezi greşit mărturia mea, îi denaturezi advăratul înţeles, şi faci să sune numele meu oridecâte ori te gândeşti că aceasta va da forţă la ceea ce ai de spus. Dar când mărturiile nu se armonizează cu teoriile tale, să fiu trecută cu vederea pentru că sunt un profet fals. Există multe căi de a fugi de adevăr.

S-ar părea că ai o anumită amărăciune faţă de fratele Uriah Smith şi [701] faţă de alţi fraţi de-ai noştri, şi ai vorbit în familia ta pe baza acestor sentimente, înfluenţând-o în felul acesta. Domnul a găsit cu cale să-l sfătuiască pe fratele Smith, să-i dea cuvinte de mustrare pentru faptul că a greşit. Dar, este aceasta dovada faptului că Dumnezeu l-ar fi părăsit? Nu. „Eu mustru şi pedepsesc pe toţi cei pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă dar, şi pocăieşte-te.” Domnul mustră greşelile din poporul Său, dar este aceasta o dovadă a faptului că i-ar fi lepădat? Nu. Există greşeli în biserică, iar Domnul le scoate în evidenţă prin agenţiile Lui alese, nu întotdeauna prin mărturii. Acum, să punem noi mâna pe aceste mustrări şi să ne facem un capital din ele, şi să spunem că Dumnezu nu le mai împărtăşeşte acestora lumina şi iubirea Sa? Nu. Tocmai lucrarea pe care Dumnezeu încearcă să o facă pentru ei, dovedeşte că îi iubeşte şi vrea să îi atragă departe de cărările pericolului.

Dumnezeu a vorbit în legătură cu tine. Ceea ce tu numeşti lumină din cer, El a spus că este întuneric, iar despre viziunile născute din această eroare, El spune că sunt înşelăciune. Vrei să crezi această mărturie? Vrei să iei aminte la ceea ce a vorbit Domnul prin sora White, sau vrei să arunci înapoia ta cuvântul Domnului? Vrei să citezi această mărturie, şi să-ţi faci capital din ea, tot aşa de repede cum ai făcut cu mărturiile de mustrare adresate fraţilor tăi care au greşit în anumite lucruri? „Oh, consecvenţă, eşti un giuvaer.” [702]