Scrisoarea 53, 1890 - Către fraţii Ballenger şi L. Smith

Scrisoarea 53, 1890 - Către fraţii Ballenger şi L. Smith

Scrisoarea 53, 1890
Battle Creek, Michigan,
17 ianuarie 1890

 

CĂTRE  FRAŢII  BALLENGER  ŞI  L. SMITH

 

Iubiţi fraţi Ballenger şi Leon Smith,

 

De ce mergeţi pe această cale, şi nu luaţi parte la întâlnirile în care sunt investigate puncte de adevăr? Dacă aveţi o poziţie, prezentaţi-o în mod clar.

Mi-a fost arătat că fraţii noştri nu sunt direcţi şi deschişi ca lumina zilei. „Cercetaţi Scripturile; căci socotiţi că în ele aveţi viaţă veşnică; dar ele vorbesc despre Mine.” (Ioan 5: 39). Este mare nevoie de cercetare a Scripturilor.

Poziţia pe care o luaţi voi este similară cu cea a cărturarilor şi fariseilor, criticând încontinuu şi refuzând să veniţi la lumină. Dacă aveţi adevărul, spuneţi-l; dacă fraţii voştri au adevărul, fiţi umili şi oneşti înaintea lui Dumnezeu şi recunoaşteţi că este adevărul.

Mi-a fost arătat că există o cale de a cerceta Scripturile. Dacă aveţi adevărul, spuneţi-l; dacă fraţii voştri au idei care nu sunt în armonie cu ideile voastre, veniţi la un „aşa zice Domnul”. Nu criticaţi şi nu obiectaţi pe la spate. Voi nu mergeţi pe o cale bună şi trebuie să vedeţi aceasta într-o lumină corespunzătoare.

Felul iudeilor de a lupta împotriva lui Hristos a fost de obiectat şi de condamnat. Dacă voi urmaţi aceeaşi cale pe care au mers şi alte denominaţiuni, refuzând să asculte dovezile, refuzând să investigheze altceva în afară de ceea ce credeau, veţi fi în aceeaşi poziţie înaintea lui Dumnezeu ca şi ei. Dacă ideile [528] prezentate înaintea Institutului Misionar sunt eronate, veniţi în faţă ca oamenii şi prezentaţi sincer dovezile voastre biblice pentru care nu puteţi crede ca ei. Aceasta este datoria voastră. Acum este ocazia voastră de a vi se cerceta ideile. Nu staţi în poziţia în care staţi ca lideri la Şcoala de Sabat, opunându-vă luminii sau vederilor şi ideilor prezentate de oameni despre care ştiu că sunt agenţi pe care Domnul îi foloseşte. Voi faceţi fără efect cât de mult puteţi cuvintele lor, şi nu veniţi la lumină aşa cum vin creştinii înaintea cuvântului ca să-l investigheze împreună cu inimile umilite, cercetând Biblia nu pentru a o conforma cu ideile voastre, ci ca să conformaţi ideile voastre cu Biblia. Este de datoria voastră să faceţi aşa.

Au avut loc o mulţime de dezbateri,  fără o dorinţă sinceră, reală, de a cunoaşte vreo dovadă ce poate fi adusă în dreptul punctelor asupra cărora există diferenţe de opinie. Dacă lucraţi în felul acesta, nu va fi spre onoarea sau credibilitatea voastră. Aveţi exemplul iudeilor în felul în care au tratat tot ceea ce nu se armoniza cu învăţăturile lor. Ei au stabilit că au adevărul în orice subiect şi că nu pot să mai fie învăţaţi în niciun punct şi, în loc să aducă motive din Vechiul Testament ca să arate că Hristos şi ucenicii Săi sunt greşiţi, nu au vrut să-L asculte şi L-au condamnat, au prezentat greşit poziţia şi învăţăturile Sale, L-au tratat ca pe un criminal vinovat de greşeli grave. Preoţii şi conducătorii au trimis oameni cu singurul scop de a-L prinde în cuvintele Sale, sperând că va ieşi ceva de pe buzele Lui ce să justifice prejudecata lor [529] – cuvinte pe care să le poată prezenta îmbrăcate într-o lumină diferită, pe care să le poată interpreta după cum doreau, ca să le prezinte poporului în felul lor, făcând ca Hristos să apară ca un înşelător şi un eretic. Aceşti iudei nu făceau lucrarea Domnului, ci lucrarea duşmanului oricărei neprihăniri.

Când văd oameni păşind pe acelaşi teren, îl recunosc, sunt îngrozită şi tulburată, nu că adevărul nu va apărea ca adevăr ci pentru aceia care nu au nicio înclinaţie să asculte dovezile. Preoţi şi conducători pot veghea, întreba şi critica, aceasta este o lucrare uşoară, dar nu se aventurează să aducă dovezi Scripturistice care să stabilească ideile pe care le întreţin.

Suntem creştini sau bigoţi? Vă spun în frică de Dumnezeu, cercetaţi Scripturile. Interpretările unor porţiuni din Scripturi pot să nu fie adevăr în toate punctele, dar lăsaţi cât de multă lumină să intre pentru a lumina aceste puncte.

Este cel mai uşor lucru din lume să staţi deoparte, unde Dumnezeu nu vă poate impresiona mintea şi inima, şi după aceea să aduceţi obiecţii. Iar dacă veniţi acolo unde puteţi auzi, voi închideţi ferm uşa şi nu lăsaţi nicio crăpătură măcar prin care să poată să intre lumina.

Frate Leon Smith, eşti tânăr şi ai nevoie de o experienţă mult mai profundă în umblarea smerită cu Domnul. Ai nevoie să fii dezbrăcat de sine. Ai nevoie să-ţi examinezi critic şi în amănunţime inima, ca să nu faci acum greşeala de a crede că cunoştinţa ta ar fi mai mare decât este în realitate. Tinerii noştri care lucrează [530] pentru cauza Domnului au nevoie de o schimbare profundă a spiritului, şi de o umilinţă a inimilor înaintea lui Dumnezeu, ca El să-i poată face canale vii de lumină. Isus aşteaptă să deschidă inimilor şi minţilor lor calea cea nouă şi vie pe care ei nu au mai umblat. El aşteaptă să le deschidă bogăţiile gloriei şi harului Său divin ce există în metodele Sale de salvare a sufletelor. Când aceasta va avea loc, voi împreună cu alţi tineri veţi fi uimiţi de ideile voastre prezente despre ce constituie o viaţă religioasă. Veţi vedea că sunteţi departe de simplitatea adevăratei evlavii. Veţi vedea că blândeţea şi smerenia lui Hristos nu au fost o parte importantă în experienţa voastră religioasă. Voi aveţi încă de învăţat să imitaţi exemplul umil al lui Isus Hristos. Toată mândria, toate ideile arogante, vor dispărea, iar Hristos va fi descoperit ca Sfinţitor.

Îmbrăcaţi-vă cu adevărata umilinţă, vă cer acum, ca un ucenic umil. Veniţi acum şi ascultaţi ideile avansate, şi pe urmă în frică de Dumnezeu luaţi Biblia, nu ideile altor oameni, şi cu multă rugăciune, cereţi Domnului să vă înveţe. Nu vă luaţi după simţuri ce-şi dau importanţă, ci ca un învăţăcel veniţi la Scripturi. Voi încă nu cunoaşteţi decât puţin din ceea ce trebuie învăţat din cuvântul Domnului. Noi nu trebuie să înfigem ţăruşi ca să ne stabilim graniţa. Sufletele voastre sunt de valoare înaintea lui Dumnezeu. Voi aveţi nevoie să vă acoperiţi cu Hristos şi să vă îmbrăcaţi cu umilinţă. Aduceţi-vă aminte de declaraţiile din cuvântul lui Dumnezeu. „Căci aşa vorbeşte Cel Prea Înalt a cărui locunţă este veşnică şi al cărui Nume este Sfânt; Eu locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie, dar sunt cu omul zdrobit şi smerit.” (Isaia. 57:15). [531]

Deşi cerul este tronul Său, şi pământul aşternutul picioarelor Sale, El spune de asemenea „La acest om vreau să privesc, la acela care este sărac şi cu un spirit pocăit, şi care tremură la cuvântul Meu.” (Isaia 66:2).

Oh, dacă fariseismul rece care leagă sufletele ar fi sfărâmat şi dacă s-ar produce asemenea descoperiri ale slavei lui Dumnezeu încât feţele să strălucească!

Dacă voi, tinerilor, aveţi poziţia pe care o aveţi înaintea tinerilor, aveţi nevoie de botezul cu Duhul Sfânt. Aveţi nevoie de orice rază de lumină pe care o puteţi obţine. Aveţi nevoie de cea mai strânsă legătură cu Dumnezeu. Dacă ocupaţi poziţia pe care o aveţi acum în lucrarea editorială, aveţi nevoie de luminarea divină pe care acum nu o aveţi. Aveţi nevoie de o profundă şi întreagă consacrare, şi de transformarea caracterului.

Vă rog fierbinte tinerilor, să căutaţi pe Domnul ca El să lucreze împreună cu sforţările voastre. „Fără Mine”, spune Hristos, nu puteţi face nimic.” Voi aveţi nevoie de minţi clare şi de o inimă sensibilă. Vorbiţi mai mult cu Isus şi mai puţin unul cu altul. Rugaţi-vă până când sunteţi siguri că ştiţi care este adevărul. Veniţi în faţă cu încredere simplă şi conştiincioasă, cu Biblia în mână, şi spuneţi-vă ideile despre ceea ce credeţi a fi adevăr. Dacă socotiţi că în Şcoala de Sabat se învaţă lucruri greşite, poziţia voastră cere această datorie. Şi mai mult, este de datoria voastră, când vi se oferă ocazia şi privilegiul, să primiţi binecuvântarea, dornici de a învăţa lucruri pe care nu le ştiţi. Participând la Şcoala Misionară veţi câştiga înţelegeri noi. Săpând adânc în minele adevărului, veţi fi recompensaţi cu preţioase … (restul lipseşte). [532]