Un mesaj pentru astăzi

Un mesaj pentru astăzi

Autor: Ellen Gould White
Revista: Review and Herald
Data publicarii: 18.06.1901

Textele biblice folosite sunt din traducerea Fidela

A venit timpul când tot ce poate fi zguduit, va fi zguduit. Noi trăim în timpul zguduirii. Fiți siguri că doar cei care trăiesc rugăciunea lui Hristos pentru unitate între ucenicii Săi, punând-o în practica vieții lor, vor suporta testul.

Dușmanul va face cele mai hotărâte eforturi pentru a-i ademeni pe aceia care ar trebui să fie conlucrători cu Hristos. Toți cei care caută să se califice pentru lucrarea Domnului reprezintă ținta atacurilor lui Satana. Însă dragostea și unitatea pentru care Hristos S-a rugat, este o barieră invincibilă împotriva dușmanului. Atunci când există disensiune, când fiecare caută locul cel mai de frunte, rugăciunea lui Hristos nu primește răspuns. Dușmanul găsește ușor acces, și în biserica lui Hristos este slăbiciune în loc de putere. Cei care înalță eul, se pun sub puterea Satanei, și sunt gata să-i primească înșelătoriile ca adevăr.

În capitolele 6, 13-17 din Ioan, voia lui Dumnezeu privitoare la poporul Său este clar exprimată. Antidotul divin pentru păcatul întregii lumi este regăsit în evanghelia lui Ioan. „Cine carnea Mea o mănâncă și bea sângele Meu – declara Hristos – are viață eternă, și Eu îl voi învia în ziua de apoi.” El poate muri, așa cum Hristos a murit, dar viața Mântuitorului este în el. Viața sa este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. „Eu am venit ca ele să aibă viață – spunea Isus – și să o aibă din abundență.” El continuă marele proces prin care credincioșii sunt făcuți una cu El în viața prezentă, pentru a fi una cu El de-a lungul întregii veșnicii.

Sunt astăzi unii care vor prezenta minciuni ca adevăruri încercate, la fel cum iudeii au prezentat perceptele omenești ca fiind pâinea din cer. Vorbe fără valoare sunt date poporului lui Dumnezeu ca porția lor de hrană, în timp ce sufletele flămânzesc după Pâinea vieții. Au fost născocite basme, și oamenii încearcă să le împletească în pânză. Cei care fac astfel, într-o zi vor vedea munca lor așa cum este ea văzută de îngerii cerești. El aleg să aducă la temelia lor lemn, fân și rădăcini, când au la dispoziție cuvântul lui Dumnezeu, cu toate bogățiile și toată puterea, de unde pot aduna comori prețioase ale adevărului.

Hrana ce este pregătită pentru turma lui Dumnezeu va cauza slăbire spirituală, declin și moarte. Când cei care declară a crede adevărul prezent își vin în fire, când acceptă cuvântul lui Dumnezeu așa cum se citește, când nu vor încerca să denatureze Scripturile, atunci vor scoate din tezaurul inimii lucruri vechi și noi, pentru a se întări pe ei înșiși, precum și pe cei pentru care lucrează.

Există unii care spun, nu doar înăuntrul inimii, ci în toate acțiunile lor: „Domnul meu întârzie să vină”. Din cauză că venirea lui Hristos a fost de mult prezisă, ei concluzionează că este vreo greșeală cu privire la ea. Însă Domnul spune: „Pentru că viziunea este pentru încă un timp rânduit, dar la sfârșit va vorbi și nu va minți; deși întârzie, așteapt-o, pentru că va veni cu siguranță, nu va întârzia”. Habacuc 2:3. Nu va zăbovi peste timpul în care mesajul a fost dus la toate națiunile, limbile și popoarele. Să uităm noi, cei care pretindem a fi studenți ai profeției, că îndurarea lui Dumnezeu pentru cel nelegiuit este o parte din marele și milostivul plan prin care caută El să îndeplinească salvarea oamenilor? Să fim găsiți noi în numărul celor care, încetând să mai coopereze cu Dumnezeu, spun: „Domnul meu întârzie să vină”?

Adevărații urmași ai lui Hristos, Îl vor reprezenta în caracter. Ei vor lăsa de-o parte metodele lumești, și în fiecare zi se vor antrena pentru cauza lui Dumnezeu. Într-o muncă neobosită vor găsi ei pace și speranță, eficiență și putere. Ei respiră atmosfera cerului, singura atmosferă în care sufletul poate trăi cu adevărat. Prin ascultare, ei sunt făcuți părtași de natură divină. Îndeplinirea principiilor legii lui Dumnezeu îi face una cu Hristos. Ei trăiesc datorită faptului că și El trăiește. În ziua cea din urmă, El îi va învia ca o parte din Sine. El declară: „Așa cum Tatăl cel viu M-a trimis, și Eu trăiesc prin Tatăl, tot așa cel care Mă mănâncă, va trăi și el prin Mine”. Ioan 6.57. „Aceasta este voia Celui ce M-a trimis, ca oricine care vede pe Fiul și crede în El, să aibă viață veșnică; și Eu îl voi învia în ziua de apoi.” Ioan 6:40. Hristos a devenit una cu noi pentru ca noi să devenim una cu El în divinitate.

Domnul va veni în curând pe norii cerului cu putere și mare slavă. Nu sunt destule lucruri în adevărurile care se concentrează în jurul acestui eveniment, și în pregătirea esențială pentru el, care să ne facă să ne gândim serios la datoria noastră? „Fiul omului va veni în gloria Sa (...); și înaintea Lui vor fi adunate toate națiunile.” Acest subiect ar trebui păstrat înaintea poporului ca mijloc ce pune capăt – care încheie judecata cu pedepsele și răsplătirile ei veșnice. Apoi Dumnezeu va răsplăti fiecărui om după munca sa. Enoh a profetizat aceste lucruri spunând: „Iată, Domnul vine cu zecile de mii de sfinți ai Lui, ca să facă judecată peste toți”. Iuda 1:14-15. Și Solomon, predicatorul neprihănirii, în timp ce a făcut declarația și apelul, a prezentat judecata ce are să vină. „Să ascultăm concluzia tuturor celor spuse: Teme-te de Dumnezeu și ține poruncile Lui, căci aceasta este întreaga datorie a omului. Fiindcă Dumnezeu va aduce fiecare lucrare la judecată, cu fiecare lucru tainic, fie bun, fie rău.” Eclesiastul 12:13-14.

Avem belșug de adevăruri importante și solemne pe care să le proclamăm, fără a petrece timp în născocirea unor teorii fanteziste pentru a le prezenta ca adevăr încercat. Ce este pleava pentru grâu? Judecata finală este cel mai solemn eveniment ce trebuie să aibă loc înainte dereabilitarea universului. Când Dumnezeu Își va onora poporul păzitor al legii, niciunul dintre dușmanii adevărului și neprihănirii nu vor fi absenți. Iar când călcătorii legii își vor primi condamnarea, toți neprihăniții vor vedea rezultatul păcatului. Dumnezeu va fi onorat și guvernarea Sa reabilitată. Iar aceasta se va întâmpla în prezența locuitorilor universului. Oh, ce schimbare va fi atunci în mintea oamenilor! Toți vor vedea atunci valoarea vieții veșnice.

Tată I-a încredințat Fiului Său întreaga judecată. Hristos va proclama răsplata credinței. „Fiindcă Tatăl nu judecă pe nimeni, ci a încredințat toată judecata Fiului, (...). Și I-a dat de asemenea autoritate pentru a face judecată, pentru că este Fiul omului.” Ioan 5:22.27. Hristos a acceptat umanitatea și a trăit pe acest pământ o viață pură și sfințită. Din acest motiv a primit El funcția de judecător. Cel care ocupă poziția de judecător este Dumnezeu manifestat în carne. Ce bucurie va fi să-L regăsim în El, pe Învățătorul și Răscumpărătorul nostru, purtând încă semnele crucificării de unde strălucesc raze de slavă, dând valoare suplimentară cununilor pe care cei răscumpărați le-au primit din mâinile Sale, tocmai din mâinile care s-au întins, în timp ce Se înălța, pentru a-Și binecuvânta ucenicii. Exact acea voce care a zis: „Iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul lumii” (Matei 28:20), îi invită ce cei răscumpărați în prezența Sa. Tocmai Cel ce Și-a dat viața prețioasă pentru ei, Cel care, prin harul Său, le-a mișcat inimile spre pocăință, care le-a trezit nevoia de pocăință, îi primește acum în bucuria Sa. Oh, cât de mult Îl iubesc ei! Împlinirea speranței lor este infinit mai mare decât așteptările lor. Bucuria lor este deplină. Își iau coroanele strălucitoare și le aruncă la picioarele Răscumpărătorului lor.

Când cei păcătoși vor fi obligați să privească la Cel care Și-a înveșmântat divinitatea cu umanitate, și care în continuare poartă acest veșmânt, tulburarea lor va fi indescriptibilă. Solzii le cad de pe ochi și văd ceea ce înainte nu au văzut. Ei realizează ce ar fi putut primi dacă L-ar fi primit pe Hristos și dacă ar fi valorificat oportunitățile ce le-au fost acordate. Ei văd legea pe care au nesocotit-o, înălțată precum tronul lui Dumnezeu este înălțat. Îl văd pe Dumnezeu Însuși oferind respect legii Sale.

Ce scenă va fi atunci! Niciun condei nu poate să o descrie! Vina acumulată a lumii va fi dezvăluită, și vocea Judecătorului va fi auzită spunându-i celui nelegiuit: „Plecați de la Mine, voi, cei care lucrați nelegiuire”. Atunci, cei care L-au străpuns pe Hristos, își vor aminti cum au desconsiderat dragostea Sa, și cum au abuzat de îndurarea Sa. Își vor aminti cum l-au ales pe Baraba în locul Lui, un tâlhar și ucigaș; cum L-au încoronat pe Răscumpărător cu spini, cum L-au biciuit și crucificat. Își vor aminti cum, El fiind pe cruce în agonia morții Sale, L-au batjocorit spunând: „Să coboare acum de pe cruce și Îl vom crede”. „Pe alții i-a salvat; pe Sine Însuși nu se poate salva.” Li se va părea că aud glasul Său implorând. Fiecare expresie de grijă va răsuna la fel de clar în urechile lor, ca și atunci când Răscumpărătorul le-a vorbit. Fiecare act de jignire și batjocură făcut față de Hristos, le va reveni proaspăt în memorie ca și atunci când faptele satanice au fost îndeplinite.

Ei le vor spune munților și stâncilor să cadă peste ei și să-i ascundă de fața Celui care șade pe tron, și de mânia Mielului. „Mânia Mielului” – Cel ce S-a arătat întotdeauna plin de tandrețe, răbdare, îndelungă suferință; Cel care, oferindu-Se ca jertfă, a fost dus ca un miel la măcelărie, pentru a salva păcătoșii din pedeapsa ce acum cade peste ei pentru că nu I-au permis să le ia vina.

Judecata va fi efectuată în conformitate cu legile pe care Dumnezeu le-a stabilit. Toți vor fi judecați prin legea la care acum sunt chemați să i se supună, dar pe care mulți refuză să o accepte. Pe măsură ce îi este testat caracterul, fiecare om își va găsi locul potrivit în una din cele două clase. Fie va fi sfânt înaintea Domnului prin intermediul ascultării de legea Sa, fie va fi pătat de păcat prin călcarea legii. Omul fie a făcut bine, cooperând prin credință cu Hristos pentru a restaura chipul moral al lui Dumnezeu în om, fie a făcut rău, respingându-L pe Salvator printr-o viață nelegiuită. Hristos îi va separa pe unii de ceilalți, la fel cum un păstor separă oile de capre. El va pune oile la dreapta Sa, și caprele la stânga. Apoi, bărbații și femeile vor vedea că acțiunile lor le-au decis destinul. Ei vor fi răsplătiți sau pedepsiți în funcție de ascultarea de lege sau de încălcarea acesteia.

Nu sunt aceste subiecte suficient de importante pentru a le prezenta oamenilor? Nu ar trebui noi să îndemnăm membrii bisericilor noastre să își ia Bibliile să le studieze, conștientizând că interesul lor veșnic este în joc?

Să ne reamintim că nu va exista un al doilea termen de încercare. Unii se amăgesc cu gândul că Domnul le va da o altă șansă. O iluzie fatală! Chiar acum, zi după zi, oră de oră, noi clădim pentru judecată. Noi facem comerț cu bunurile Domnului, iar la venirea Sa, El Își va face socotelile cu noi. El va aștepta rezultate de la fiecare dintre noi. Haideți să ne ridicăm și să strălucim, pentru că slava Domnului a răsărit peste noi. Răsplata noastră va fi proporțională cu lucrarea pe care am făcut-o. „Răsplata Mea este cu Mine – spune Hristos – pentru a da fiecăruia așa cum va fi lucrarea lui.” Lăsați ca toți cei care pot, să meargă înainte să lucreze cu înțelepciune, și în dragostea lui Hristos pentru cei de aproape sau de departe. Stăpânul ne cheamă să facem, potrivit cu abilitatea noastră, lucrarea pe care El ne-a încredințat-o.